آدرس دفتر: مازندران - ساری - انتهای خیابان خاقانی-دکوراسیون و کابینت نیک - ساعت کاری: صبح 8- 13 بعد از ظهر 16-22
آدرس نمایشگاه : مازندران - ساری -ابتدای خیابان شیخ طبرسی -دکوراسیوون و کابینت نیک -ساعت کاری: فقط بعد از ظهر 16-22
تلفن:  01512229663 - 09118518517 
www.idealstandard.ir

www.efecabin.com

www.nikcabin.com

cabinetnik@gmail.com
 

مشخصات بانکی
بانک ملت
4287633054 شماره حساب
شماره کارت 6104337099472860
بنام احسان گوران اوریمی
 

بانک صادرات
شماره حساب 0310173021008
شماره کارت 6037691149686834
بنام احسان گوران اوریمی